contact us

Beijing Xin Da Yi Tong Electron Equipment Co.,Ltd

606East Wing,Fortume Time Tall,No.11 Taiping Qiao Street,Xicheng District,Bing100032 China
tel: 010-58362065

post code:100032